Tuesday, November 15, 2011

फोडा दत्ता नाम टाहो ...

My fav song lyrics from my fav movie देउळ .(Deool) 


here is trailer

फोडा दत्ता नाम  टाहो ...
दत्त दत्त  दत्ताची  गाई  गाईच  दुध  दुधाची  साय 
साईच दही  दह्याच  ताक ताकाच लोणी  लोण्याच  तूप 

तुपाची  बेरी  बेरीची  माती  मातीचा  गणपती  गणपतीची  घंटा  वाजे 
धण  धण   धण  धण  धण  धण 
दत्त  दिगंबर या  हो  स्वामी  मला  भेट  द्या  हो 
दत्त  दिगंबर या  हो  स्वामी  मला  भेट  द्या  हो 
या  हो  या  हो  दर्शन  द्या  हो  द्या  हो 
ओ  भक्ता  या  हो  या  हो 
नयनी  दत्त  शयनी  दत्त
भवनी  दत्त  भजनी  दत्त
दत्त  गोजिरा  दत्त  साजिरा 
दत्त  गहिरा  दत्त  हसरा 
सुखाच्या  स्वप्नाचे  स्वप्नाच्या  सुखाचे 
जनाचे  मनाचे  पापाचे  पुण्याचे 
रंजन  भरुनी  वाहुद्या  हो …
ओ  फोडा दत्ता नाम  टाहो ...
दत्त  दिगंबर या  हो  स्वामी  मला  भेट  द्या  हो 
 दत्त  दिगंबर या  हो  स्वामी  मला  भेट  द्या  हो 
काका  काकू  आजी  आई  सगळे  नीन  दत्तपायी 
कोण  मंत्री  कोण  भाई  सगळे  क्षीण  दत्तपायी 
कोण  गब्बर  कोण  शिपाई  दत्त  दर्शनाची  घाई 
nano त  दत्त  audi त   दत्त  टेम्पोत  दत्त  गाडीत  दत्त
कामात  दत्त  सवडीत दत्त  लोकात  दत्त  झोकात  दत्त
सुखात  दत्त शोकात  दत्त moving दत्त स्थावर  दत्त
एकाच सत्य  दत्त  दत्त  current bast दत्त  दत्त 
घरात  स्वस्त  दत्त  दत्त  भक्तीच  भक्तं दत्त  दत्त 
Life तू  rusta  body चुस्त  दुखाच  असत  सगळच  मस्त 
दत्त  दत्त  दत्त  दत्त 
मुलात  मुल  दत्त  दत्त 
फुलात  फुल  दत्ता  दत्ता 
किती  फूल  दत्त  दत्त 
नव  स्कूल   दत्त  दत्त 
पाडली   भूल  दत्त  दत्त  
Tension गुल  दत्त  दत्त 
Challing  दत्त  डार्लिंग दत्त 
समृद्धीच  पार्किंग  दत्त  मर्यादेच  मार्किंग  Datt 
Wireless दत्त  wi-fi दत्त  हाई  किती  hi-fi दत्त 
Ultimate power   datt datt
Ringtone दत्त  screensaver दत्त  बुकात  datt बुककॉवर  दत्त 
Download दत्त  server दत्त  micro दत्त  macro दत्त 
Synergy दत्त  energy दत्त  ज्याची  त्याची  मर्जी  दत्त 
भक्ताच्या  देवाने  देवाच्या  भक्तीने 
भक्ताच्या  देवाने  देवाच्या  भक्तीने 
Solid change   आणलाय  कि  हो …
ओ  फोडा दत्ता नाम  टाहो ...
दत्त  दिगंबर या  हो  स्वामी  मला  भेट  द्या  हो 
 दत्त  दिगंबर या  हो  स्वामी  मला  भेट  द्या  हो 
दत्त  दत्त  दत्त  दत्त दत्त  दत्त   
दत्त  दत्त  दत्ताची  गाई  गाईच  दुध  दुधाचा  tetra-pack
Tetra-packla MRP MRP ला  पैसा  पैश्याच  कार्ड 
कार्डला  credit क्रेडीटला  व्याज  व्याजाच  ओझा  ओझ्याला  दत्त 
दत्त  दत्त  दत्त  दत्त
एक  हम्मा  चार  doggy डोक्यामागे  वर्तुळ  foggy
अंध  पंगु  महारोगी  all टकाटक   जागच्या  जागी


Three-way facing दिव्य  मूर्ती  single सोडा  triple स्फूर्ती
ऑफिसची  position दत्त  दत्त  मुलाची  admission दत्त  दत्त


TV ची  audition दत्त  दत्त  बिल्डींगची  permission   दत्त  दत्त
नळाला  पाणी  दत्त  दत्त  पावला  लोणी  दत्त  दत्त 
फाटेल  गोनी  दत्त  दत्त  खेल  धोनी  दत्त  दत्त 
Tender पास  दत्त  दत्त  project खास  दत्त  दत्त 
सुटला  वास  दत्त  दत्त  धार  cosmos दत्त  दत्त 
मागेल  त्याला  मिळेल  दत्त  retail  मध्ये  wholesale दत्त 
करा  तुम्ही  सोसेल  दत्त  पाप  सगळी  ढोसेल  दत्त 
त्रीलोकाला  पोसेल  दत्त  झोप  तुम्ही  जागेल  दत्त 
पदोपदी  लागेल  दत्त  सगळी  भूक  भागेल  दत्त 
Everybody दत्त  दत्त
Say it loud दत्त  दत्त 
दत्त  दत्त  दत्त  दत्त 
Everybody दत्त  दत्त 
नश्तर  नाई   कोपेल  दत्त   मातीत  तुला  घालेल  दत्त 
अडकून  जाईल  file दत्त  career full-to spoil datt
दत्ताला  डोके  टेकलेच  पाहिजे  टेकलेच  पाहिजें


दत्ताचे रून   फेडलेच  पाहिजे  फेडलेच  पाहिजे
दत्ताला  डोके  टेकलेच  पाहिजे  टेकलेच  पाहिजे 
दत्ताचे रून   फेडलेच  पाहिजे  फेडलेच  पाहिजे
तिथ नाई इथच  पाहिजे  मंगरुळीचा दत्तच पाहिजे 
फोडा  दत्ता  नाम  टाहो 
दत्त  दिगंबरा या हो  स्वामी मला भेट द्या हो 
ओ दत्त  दिगंबरा या हो  स्वामी मला भेट द्या हो 
ओ दत्त  दिगंबरा या हो  स्वामी मला भेट द्या हो 
ओ दत्त  दिगंबरा या हो  स्वामी मला भेट द्या हो 
Post a Comment